Back to top

Podmienky použitie

1. PREAMBULA

Pred prístupom na webové stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania, ktoré opisujú všeobecné zmluvné podmienky platné pre používanie webových stránok.

2. PRIJATIE PODMIENOK POUŽITIA

Prístupom a / alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania a všetkými zmluvnými podmienkami, ktoré sú obsiahnuté alebo na ktoré sa odkazuje.
Ak odmietnete všetky alebo časť povinností alebo Podmienok používania alebo podmienky uvedené v tomto dokumente, nepoužívajte túto webovú stránku.

3. MODIFIKÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY A PODMIENKY POUŽITIA

Môžeme kedykoľvek, bez upozornenia zmeniť, všetky alebo časť webových stránok a / alebo týchto podmienok používania. Musíte čítať a pravidelne kontrolovať Podmienky používania a všetky podmienky, na ktoré sa odkazuje, aby ste boli neustále informovaní o podmienkach, ktoré sa na vás vzťahujú.
Použitie webových stránok v dôsledku zmien týchto Podmienok používania alebo webových stránok predstavuje prijatie zmien.

4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Výslovne potvrdzujete, že máme výlučné vlastníctvo všetkých komponentov webových stránok vrátane, ale nielen, textu, fotografií, ilustrácií, videa, zvuku, dizajnu, vzhľadu, štruktúry, konceptov, ochranných známok, loga, technických a grafických riešení, databáz , Softvér, zdrojový kód dostupný na webových stránkach a / alebo prechádzajúci cez webovú stránku.
Akúkoľvek reprodukciu, prezentáciu, úpravu, modifikáciu, publikovanie, prenos, zmenu, začlenenie do inej webovej stránky, komerčné využitie a / alebo úplné alebo čiastočné opätovné použitie webovej stránky alebo akýchkoľvek jej prvkov akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu je prísne zakázané.
Akékoľvek neoprávnené používanie webových stránok alebo ich obsahu, informácie zverejnené v nich obsahujú zodpovednosť používateľa a predstavujú porušenie trestného práva.
Rovnaký zákaz sa vzťahuje aj na databázy, ak sú k dispozícii, na webových stránkach, ktoré sú chránené. Takéto rozmnožovanie alebo vyhľadávanie je zodpovednosťou používateľa.
Tento článok nemožno považovať za obmedzujúci akýkoľvek iný dôvod konania voči zodpovednému za neoprávnené použitie webových stránok alebo ich obsahu.

5. ZODPOVEDNOSŤ A PRÍSTUP WEBOVÝCH STRÁN

Všetky údaje, informácie a publikácie prístupné alebo stiahnuté z webovej stránky sú poskytované na informačné účely a nie sú úplne dokonalé. Nebudeme zaručovať presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií dostupných na webových stránkach. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti a / alebo typografické chyby. Tieto informácie sa môžu pravidelne upravovať a zmeny sa začlenia do nových verzií.
Nemôžeme zaručiť, že webová stránka neobsahuje defekty, chyby alebo poruchy, alebo že môžu byť opravené, alebo že internetová stránka bude fungovať bez prerušenia alebo zlyhania, alebo že bude kompatibilná s akýmkoľvek typom zariadenia.
Beriete na vedomie, že máte potrebné zručnosti, zdroje a znalosti potrebné na používanie webových stránok. Beriete na vedomie tiež plnú zodpovednosť za zachovanie a bezpečnosť integrity vašich údajov, vášho hardvéru a softvéru pri prístupe na webovú stránku. Spoločnosť K + B Progres alebo ktorákoľvek zo spoločností pridružených k K + B Progres nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania webových stránok, obsahu webových stránok alebo akéhokoľvek iného prvku prítomného na serveroch hosťujúcich webových stránok.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia z ľubovoľného dôvodu a na základe nášho vlastného uváženia upraviť, ukončiť, pozastaviť alebo prerušiť prístup k celej webovej stránke alebo jej časti, vrátane obmedzenia ​​obsahu, funkčnosti a času dostupnosti. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nebude žiadaná v prípade nedostupnosti webovej stránky. Ak máte pripomienky a návrhy na webové stránky, kontaktujte webmastera http://www.ecg-electro.eu/contact-us/

6. DÔVERNOSŤ

Osobné údaje poskytované alebo zhromaždené prostredníctvom webovej stránky sa používajú iba v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a súčasnými zmluvnými podmienkami a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov uvedených na webových stránkach.

7. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Táto webová stránka poskytuje prístup k iným webovým stránkam prostredníctvom hypertextových odkazov. Nie sme správcom týchto stránok a nemôžeme kontrolovať ich obsah. Z tohto dôvodu nemôžeme nijako niesť zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za žiadny zber a prenos osobných údajov, inštaláciu súborov cookie alebo iný podobný proces.

8. OCHRANA DÁT

Informácie zhromaždené na webovej stránke podliehajú spracovaniu údajov.
Každá osoba, ktorej údaje sú zhromažďované a spracovávané na webovej stránke, má právo na prístup, opravu a vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich údajov z oprávnených dôvodov. Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete nás kontaktovať na adrese:
info@ecg-electro.eu